News & Events

9 Յուլիս, 2018

Date: 07/11/2018
Category: Ֆորում

ֆորումի 5-րդ օրը, ֆորումականները այցելեցին Սեւանայ լիճ եւ Սեւանավանք։ Նաւով պտոյտէն եւ Սեւանի մէջ լողալէ ետք, անոնք ուղղուեցան դէպի Դիլիջան, ուր ճաշեցին եւ ծանօթացան Հաղարծին Վանքին։

Երեկոյեան անոնք վերադարձան Երեւան։