News & Events

Պարախումբերու հաւաք՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Շա­բաթ՝ 6 ­Մա­յիս 2017-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ պա­րա­խում­բե­րու հա­ւաք եւ գե­ղա­րո­ւես­տա­կան ե­րե­կոյ, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան եւ հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» միու­թեան:

Այս ձեռ­նար­կին մաս­նակ­ցե­ցան ­Պուլ­կա­րիոյ Ս. ­Սար­գիս ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հա­մայն­քի պա­րա­խում­բը, որ վար­չու­թեան յա­տուկ հրա­ւէ­րով ժա­մա­նած էր ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայնք: Անն­կա­րագ­րե­լի էր խան­դա­վա­ռու­թիւ­նը մեր հա­մայն­քի զա­ւակ­նե­րուն, ո­րոնք ներ­կայ էին սոյն ձեռ­նար­կին: ­Ներ­կայ էին նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ եւ հայ հա­մայն­քի հո­գե­ւոր հո­վիւ Սմ­բատ Վրդ. ­Սա­պուն­ճեան, ինչ­պէս նաեւ բո­լոր գոր­ծող միու­թիւն­նե­րու ա­տե­նա­պետ­ներն ու ան­դամ­նե­րը:

 

Բաց­ման խօս­քը կա­տա­րեց «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ ­Լի­լիթ Շահ­զա­տէ­յեան, որ շեշ­տը դրաւ հայ մշա­կոյ­թի կա­րե­ւո­րու­թեան վրայ:

Ա­պա՝ ե­լոյթ ու­նե­ցան ­Պուլ­կա­րիա­յէն ժա­մա­նած պա­րա­խում­բը, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի «­Մա­սիս» պա­րա­խում­բը, նաեւ՝ Շա­բա­թօ­րեայ «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» վար­ժա­րա­նի պա­րա­խում­բը: ­Մէկուկէս ժամ տե­ւո­ղու­թեամբ այս ե­լոյ­թը լե­ցուն էր ա­նակն­կալ­նե­րով, ծա­փա­հա­րու­թիւն­նե­րով, ուր ե­րեք պա­րա­խումբ­նե­րը ներ­կա­յա­ցու­ցին ­Հայ մշա­կոյ­թի գե­րա­գոյն ար­ժէք­նե­րէն մին՝ ­Հայ Պա­րը:

Մանրամասնութիւնները կարդալ այստեղ:

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon