News & Events

«Չարշըլը Արթին Աղա» (Յունաստան)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Չ­ցամ­քող հիւ­մո­րով 1906ին մեր մե­ծա­գոյն եր­գի­ծա­բան-թա­տե­րա­գիր­նե­րէն Ե­րո­ւանդ Օ­տեա­նի (1869-1926) եւ «պան­դուխ­տի կեան­քը» հա­րա­զա­տօ­րէն նկա­րագ­րող գրա­գէտ Մել­քոն ­Կիւր­ճեա­նի-Հ­րանդ (1859-1915) կող­մէ գրո­ւած այս թատ­րեր­գու­թիւն-օ­փե­րէ­թը, փաս­տօ­րէն, եր­գի­ծա­կան ո­ճով «կը ծաղ­րէ» ֆրան­սա­կան-հայ­կա­կան-թրքա­կան՝ հայ կեան­քի, մտքի ու ըն­կե­րա­յին ե­րե­ւոյթ­նե­րու, պայ­ման­նե­րու ու «վե­րէն թռող» մտայ­նու­թիւն­նե­րու ի­րա­կա­նու­թիւ­նը, թատ­րո­նի ճամ­բով լու­սար­ձա­կի տակ առ­նե­լով Պոլ­սոյ ազ­գա­յին ու ըն­կե­րա­յին դա­սա­կար­գե­րու գա­ւա­ռա­յին վե­րա­բե­րումն ու ապ­րե­լա­կեր­պը։

20րդ ­դա­րու սկիզ­բը ­Թուր­քիոյ հա­յա­շատ քա­ղաք­նե­րու մէջ շեշ­տա­կիօ­րէն տի­րա­պե­տող խորթ ե­րե­ւոյթ­ներ ու ի­րա­վի­ճակ­ներ հան­դի­սադ­րող այս կա­տա­կեր­գու­թիւ­նը, ան­ցնող 100 տա­րո­ւան ըն­թաց­քին, մաս­նա­ւո­րա­բար մին­չեւ 1960ա­կան թո­ւա­կան­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւած է Ե­գիպ­տո­սի, սփիւռ­քա­հայ հա­յա­շատ քա­ղաք­նե­րու, այ­լեւ Ե­րե­ւա­նի պե­տա­կան-ե­րաժշ­տա­կան թատ­րո­նի կող­մէ, տար­բեր ու տար­բեր բե­մադ­րու­թիւն­նե­րով ու մեծ յա­ջո­ղու­թեամբ ան­մո­ռա­նա­լի տպա­ւո­րու­թիւն­ներ գոր­ծե­լով թա­տե­րա­սէր հա­սա­րա­կու­թեան մօտ։

Մանրամասնութիւնները կարդալ այստեղ:

 

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon