News & Events

Համազգայնական արձագանգ (Յունաստան)

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someone

Հա­մազ­գա­յի­նի պա­րա­խում­բի ե­լոյթ­ներ

Քա­ղա­քա­պե­տու­թիւն­նե­րու կող­մէ ­1 Մա­յիս 2017-ի հրա­պա­րա­կա­յին հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէր­նե­րու ըն­դա­ռա­ջու­մը ա­ւան­դու­թեան կարգ ան­ցած է։ Ա­ւան­դու­թիւն՝ որ կու­գայ հի­նէն, «Աշ­խա­տա­ւո­րա­կան Օր»ո­ւան, այ­լեւ ծա­ղիկ­նե­րու բնո­րո­շիչ ի­մաս­տի պար­գե­ւած ու­րա­խու­թիւ­նը գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րով նշե­լու ա­ռի­թով։


Մ­շա­կոյթ­նե­րու բազ­մա­զա­նու­թեան իւ­րա­յատ­կու­թիւ­նը ներ­դաշ­նա­կո­ւե­ցաւ այս պատ­մա­կան օ­րո­ւան ա­ռի­թով՝ ­Վի­րո­նա­յի, ­Ռեն­տիի եւ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեանց կեդ­րո­նա­կան հրա­պա­րակ­նե­րուն վրայ, ­Յու­նաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րէ բաղ­կա­ցած պա­րա­խում­բե­րով ու իւ­րա­քան­չիւ­րի ազ­գագ­րա­կան պա­րե­րով, ինչ­պէս՝ Իզ­միր, Կ­րե­տէ, Իմվ­րոս, ­Պոն­տոս, ­Լեզ­վոս, ե­ւայլն։

Նէա Զ­միռ­նիի մէջ ե­լոյթ ու­նե­ցաւ ­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան «­Նա­յի­րի», իսկ ­Վի­րո­նա­յի մէջ՝ միու­թեան միջ­նեկ­նե­րու խում­բը՝ «­Նա­նօր», պա­րու­սոյց Էտ­կար Ե­ղեա­նի եւ ա­նոր օգ­նա­կան­նե­րու ղե­կա­վա­րու­թեամբ։ Եր­կու ե­լոյթ­նե­րը տե­ղի ու­նե­ցան ա­ռա­ջի­նը՝ Հ.Յ.Դ. ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան», երկ­րոր­դը՝ Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «­Գաբ­րիէլ ­Լա­զեան» (­Գա­րէա) հա­մա­պա­տաս­խան Կո­մի­տէ­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ։


Ու­րախ ենք, որ նոր սե­րուն­դը կը սի­րէ ու կը ծա­ռա­յէ մշա­կոյ­թին եւ սի­րա­յօ­ժա­րօ­րէն ժա­մա­նակ կը տրա­մադ­րէ հայ­կա­կան պա­րին ու ա­րո­ւես­տին, ա­ռօ­րեայ իր դպրո­ցա­կան ու յա­րա­կից պար­տա­ւո­րու­թիւն­նե­րուն ա­ռըն­թեր։
Մա­յիս 1-էն քա­նի մը օր ա­ռաջ, եւ իբ­րեւ ­Մա­յիս 1-ի ե­լոյթ­նե­րու շար­քին մէկ մա­սը, «­Նա­յի­րի» պա­րա­խում­բը մաս­նակ­ցե­ցաւ ­Ռեն­տիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան տօ­նա­կա­տա­րու­թեան։

Մանրամասնութիւնները կարդալ այստեղ:

Facebook Iconfacebook like buttonYouTube Icon